word for Sunday

Ծածուկ ոչինչ չկայ, որ չյայտնուի, ոչ էլ՝ գաղտնի բան, որ չիմացուի եւի յայ յայ:
Ղուկ․ Ը, 16-18

Այս տողերը իմ ամենասիրած ամենասիրած է, քանի որ մեծ մեծ ուժ ուժ: ուժը, որը մեծագույն մեծագույն ժամին է և և և վստահությամբ վստահությամբ:

Մեր հիսուս քրիստոսի այս ընկալվում են են սոսկ որպես որպես որպես որ արված բոլոր վաղ ուշ ուշ ուշ են են են են են են դա խոսքերի միայն մի մասն մասն մասն մասն մասն մասն որ է է աղբյուրի աղբյուրի, որը որը թաքցնել ;

Բազմաթիվ բարի գործեր, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? what which level it is what it is. Նորությունները խոսում են ցնցող և իրադարձությունների մասին գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում լավին լավին, որ է ունենում ամեն մեզանում մեզանում մեր շուրջը շուրջը շուրջը սա կարող է է է հիասթափություն ահա լսում ենք ենք տիրոջ տիրոջ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? this is it???????????? Չափազանցված սենսացիաները թե կանցնեն ուշ, կգնան, բայց լավն ու ի կգան հայտ, կմնան։

Կա եւս մի կարևոր կետ, այս հատվածում։ Տերը է մեզ ուշադիր լսել խոսքը խոսքը: աստված ամեն օր մեզ հետ և և քայլ բացահայտում իրեն իրեն նրանց, ովքեր փնտրում են: բայց միայն լսելը չէ չէ Քրիստոնյան է ձգտի եկեղեցու ավանդության հասկանալ և կոչել կոչել աստծո աստծո աստծո աստծո ամենից առաջ օրինակ հենց հենց հենց հենց հիսուս հիսուս, ով կատարյալ կատարյալ լսում կատարում կատարում նրա կամքը կամքը մարդիկ մարդիկ ովքեր քրիստոսին քրիստոսին աստծո աստծո խոսքը կատարելու ճանապարհին, դառնում նրա քույրերն ու եղբայրները, նրա ընտանիքը, որը մենք մենք անվանում:

Աստված օրհնի Ձեզ։ Լսեք աստծո խոսքը, կատարեք և և եղեք, որ ձեր բարի գործերը մի օր ի կգան:

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Սարդարյան


For there is nothing hidden that will not be revealed, and nothing secret that will not be known and come to light.
Luke 8:16-18

It's one of my favorite passages in the gospel because there's a lot of power hidden here. Strength that, in the hour of greatest disappointment, helps us not to lose hope and to look ahead with great confidence.

Often these words of our Lord Jesus Christ are taken as a stern warning that all evil done in secret will sooner or later be exposed. But that is only part of the message, for the talk here is of the source of righteousness, of the light which cannot be hidden, which makes all things visible.

Numerous good deeds that are constantly being performed often go unnoticed. The news mostly reports shocking grievances and sensational events and pays no attention to the good that is happening in and around us every day. This can be frustrating. But now we hear, nothing will remain hidden. The exaggerated sensations will pass sooner or later, but the good will come to light, it will remain.

It is also important to listen carefully to the Word of God. God speaks to us daily and reveals himself step by step for those who seek him. But listening alone is not enough. The Christian should strive to understand and bring to life the value of God in the living tradition of the Church. Above all, it means taking an example from Jesus Christ himself, the one who in an absolute way really hears the heavenly Father and does his will. Therefore, those people who follow Him on the path of hearing and fulfilling the Word of God become His sisters and brothers, His family, which we call the Church.

God bless you. Listen to the Word of God, fulfill it, and rest assured that whatever good you do in your life will one day come to light.

Rev. Dr. Diradur Sardaryan