Episcopal liturgy and patron saint's festival in Kehl

Կիրակի, 6 նոյեմբեր 2022 ֊ին, քէհլի հայ աւանդական մատաղօրհնութեան առթիւ համայնք եւ եւ. ?????? ?????? ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? level ??????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????????? Տ. ????????? ?????????????????????????????????????????? Իսախանեանը։ ?????? ?????? ?????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? itself what its level. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Սբ․ ?????? ??? ??? ??? ?????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? itself what which it is.???

Կատարուեցաւ մատաղի մասնաւոր հոգեհանգիստ համայնքի հին եւ նոր ննջեցեալներու։

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Նեփոմուկ եկեղեցւոյ սրահին ունեցաւ մատաղի մատաղի սիրոյ, որու ընթաղքին քէհլէն եւ երիտասարդներ երաժշտական ելոյթներ ունեցան

***

On Sunday, November 6, 2022, at the traditional Madagh festival of the Armenian community in Kehld, the primate visited the community and celebrated the Holy Liturgy. He was assisted at the Holy Altar by parish priest Diradur Sardaryan. The holy liturgy was accompanied by acolytes of the congregation

Following the Holy Liturgy, the Madagh blessing and a mass for the deceased of the community took place

After the Holy Liturgy, the congregation gathered in the hall of St. Johannes Nepomuk Church in Kehl for the traditional Madagh meal. Armenian youth from Kehl and Strasbourg enriched the meal with their musical contributions and singing.