????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level ????????????????????????????????? you itself???

Երեկ հայ սուրբ նշում էր մեր եկեղեցու եւ եւ առաջին լուսաւորիչներ ՝ ս Թադեոս եւ ՍԲարդուղիմեոս ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level ????????????????????????

 Քրիստոսի ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? յետոյ, համաձայն պատգամի տիրոջ, նրա տարածուեցին աշխարհով մեկ մեկ բոլոր բոլոր հեթանոս ազգերին քրիստոնեական: Առաքեալներն ընդամենը 12-ն էին երկուսը եկան հայաստան ու նահատակուեցին հայաստան հայաստան: հայոց հողը սնուեց առաքեալների արիւնով։ Երբ ?????? ?????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it's type level Թադեոս առաքեալին ՝ է ժայռը, որում ամփոփում են մարմինը մարմինը: այսօր այդ ժայռի է ս ս. Թադեի վանքը։

 ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Առաքելական ենք կոչում դրանով իսկ հաւաստում, որ քրիստոնեութիւնը հայաստան է առաջին առաջին առաջին իսկ դարից ս Թադեոս եւ ՍԲարդուղիմեոս ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? level ??????????????????

 ՍԹադեոս եւ ՍԲարդուղիմեոս քրիստոնեութեան առաջին ուսուցիչները եղան հայաստան աշխարհում: կեանքն ու քարոզչութիւնը լաւագոյն զօրութեան զօրութեան զօրութեան եւ կենսունակութեան կենսունակութեան կենսունակութեան ու ու շուայտ կենցաղավարութեան, կռապաշտութեան խաւարի մեջ խոնարհուեց լոյսի լոյսի լոյսի 301 թ. ենք քրիստոնեութիւնը որպէս պետական կրօն ընդունելու տարեթիւ, սակայն մինչ այդ էին էին էին ծլարձակել արդէն: առաքեալների արդեն պարարտ պարարտ հող ժողովրդի ժողովրդի համար դարձի: քրիստոնեութեան հիմնաքարերն հիմնաքարերն առաքեալներն առաքեալներն էին

????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level ????????????????????????????????? you itself???

 Ս Թադեոս եւ Ս Բարդուղիմեոս առաքեալների վերանորոգութեան օր բոլորիս համար համար չթողնենք, որ պատմութեան էջերը էջերը, այլ մեր ??????????????????????????????? եւ առաքինի կեանքով մեր մեր եկեղեցին եկեղեցին, որ հոգեփրկչական ծառայութեանը համընթաց է է ազգանուէր կեանքում կեանքում Ամէն։  

 

dear believers,

Yesterday the Armenian Apostolic Holy Church celebrated the Feast of the Founders and First Illuminators of our Church, St. Thaddeus and St. Bartholomew.

After the ascension of our Lord Jesus Christ, his 12 disciples, following his commission, brought and taught the Christian message to the pagan world. Two Apostles, St. Squidward and st Bartholomew, came to Armenia and were martyred there by order of King Sanatruk. When Thaddeus died, a rock opened up and his body was laid there.

Today the Saint Thaddeus Monastery is located on this site. Armenian soil was nourished by the blood of the apostles. We call our church Apostolic, affirming that Christianity entered Armenia in the first century through the apostles St. Thaddeus and St. Bartholomew. Thaddeus and Bartholomew became the first teachers of Christianity in Armenia. Her life and preaching were the best examples of the power and vitality of Christianity. Armenia, buried in the darkness of paganism and idolatry, bowed before the true light. We consider the year 301 to be the date of the adoption of Christianity as the state religion, but before that the preaching of the apostles prepared fertile ground for the conversion of the Armenian people. The first cornerstones of Christianity in Armenia were laid by the apostles St. Thaddeus and St. Bartholomew laid.

dear believers,

Let's celebrate the Feast of the Apostles St. Thaddeus and St. Bartholomew, declare the day of renewal for all of us and not only let the pages of history speak, but with our prayer and virtuous life glorify our holy apostolic church, which through its soul-saving ministries, proclaims its message steadily in our lives.

Amen.

Yeghishe Vartabed Avetisyan